Forskning om filosofiska samtal

Det finns forskning som visar att kritiskt tänkande, problemlösning, ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt samt tolerans inför oliktänkande utvecklas genom filosofiska samtal.

Forskningen

En del resultat som har framkommit kring filosofi med unga visar på att deltagarna utvecklar sitt logiska och kritiska tänkande samt sociala färdigheter av olika slag. I en svensk studie av Malmhester och Ohlsson (1999) såg forskarna att redan efter ett år skilde sig de barn som fått ha filosofiska samtal från kontrollklassen i aspekten att barnen som ägnat sig åt filosofi lättare kunde diskutera sig fram till lösningen av ett problem, och detta gällde inte endast filosofiska problem, utan även exempelvis matematiska och sociala problem. Dessa skillnader kvarstod även flera år senare. Eleverna som hade haft filosofiska samtal hade även en större förmåga att lyssna till andras argumentation och ta till sig argument på det sätt att de kunde ändra sin egen ståndpunkt. Samtidigt krävde de också i större utsträckning argument för olika ståndpunkter vid diskussioner.

[F]ilosofiska samtal skulle därför kunna bidra till att göra eleverna mer självständiga och mindre auktoritetsbundna. Det uppfattar vi som särskilt viktigt i en tid när vi översvämmas av ”information”. Att kunna sortera och ta ställning till budskap blir allt viktigare, särskilt när vår vardag invaderas av reklam, åsikter, information, lösryckta uppgifter om forskning och nya vetenskapliga rön. Förmågan att själv söka information med hjälp av de nya tekniska hjälpmedel som står till buds måste kombineras med en träning att själv värdera och ta ställning till de påståenden som förs ut. (Malmhester & Ohlsson, 1999, s. 19)

Blandad litteratur
  • Børresen, B. & Malmhester, B. (2004). Låt barnen filosofera: det filosofiska samtalet i skolan. Stockholm: Liber.
  • Haglund, L. (2001). Att tänka noga. Stockholm: Tiden.
  • Haglund, L. & Persson, A. (2004). Öppet sinne, stor respekt. Stockholm: Rädda barnen.
  • Haglund, L. & Persson, A. (2009). Självklart! Inte? Stockholm: Rabén & Sjögren.
  • Lipman, M. (1978). Growing up with philosophy. Philadelphia: Temple University Press.
  • Lipman, M. (2003). Thinking in education. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Malmhester, B. & Ohlsson, R. (1999). Filosofi med barn: reflektioner över ett försök på lågstadiet. Stockholm: Carlsson.
  • Portelli, J. P. & Reed, R. F. (red.). (1995). Children, philosophy, and democracy. Calgary: Detselig Enterprises Cop.

Se även Filusofias hemsida om fördelar med att hålla på med filosofi.